خرید مانتو زنانه خالد بن بندر رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان

بندر بن سلطان با عنوان مشاور پادشاه عربستان و خالد بن بندر به عنوان رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور منصوب شدند. به گزارش خبرگزاری فارس،‌ پادشاه عربستان بندر بن سلطان را به عنوان مشاور خود و نماینده پادشاه با رتبه وزارت و حفظ سمت تعیین کرد.همچنین پادشاه عربستان خالد بن بندر را به عنوان رئیس دشتگاه اطلاعاتی عرستان منصوب کرد.