خرید مانتو زنانه شاملوی گزارش‌گری فوتبال کیست؟

رضا ساکی در طنز روز ایسنا نوشت:اگر جواد خیابانی خلاق‌المعانی گزارش‌گری فوتبال است پیمان یوسفی شاملوی گزارش‌گری است. یعنی استفاده‌ای که پیمان یوسفی از متون کهن در گزارش فوتبال می‌کند شاملو در شعرهایش نکرده است. یوسفی با استفاده از اصطلاحات عرفانی چنان آتشی در دل بینندگان تلویزیونی می‌زند که در دل حلاج نبود. گزارش ایشان در حقیقت گزارشی اشراقی است و نگاهش معطوف به طریقت و حال سالک است. او بازیکن را همچون رهروی می‌داند که با کمک پیرش در زمین چمن طی‌ طریق می‌کند تا به وصل جام برسد. البته در حرکت مرغان یا همان بازیکنان به سوی وحدت که همان یک تیم شدن است گاهی لطایف‌الحِیَل به کار می‌آید، همان‌طور که یوسفی به خوبی اشاره کرد که آرژانتین با لطایف‌الحِیَل سوئیس رو برد!در آن سو خلاق‌المعانی می‌کوشد با استفاده از سبک هندی، اندیشه‌های باریک و نغز را وارد کار گزار‌ش‌گری کند و معنی‌ای چنین خلق کند که بازی پرگل اما مساوی دنبال می‌شود و طرفداران الجزایر با لباس محلی‌شان و کلاه مکزیکی به ورزشگاه می‌آیند!در این دو رویکرد به فوتبال است که گل اول نه گل اول که حُسن مطلعی است برای آغاز بازی زیبای دو تیم و اگر بازیکنی یک گل در ابتدای بازی بزند و یک گل در انتهای بازی در واقع ردُ العَجُز علی الصَدر کرده است و اگر سه گل بزند نه هت‌تریک که از صنعت تکرار استفاده کرده است و با لَف، دروازه حریف را نشر کرده است.باقی بقای‌تان!