خرید مانتو زنانه پاسخ شرکت گاز به مخاطب تابناک

سرویس با بینندگان  مطلب زیر توسط یکی از کاربران و از طریق ایمیل اختصاصی با بیینندگان ( karbar@tabnak. ir )
برای سایت ارسال شده است. بر حسب کارکرد رسانه ای خود، تلاش خود را
برای پاسخگویی سازمان و مسئولان مرتبط با این درخواست به عمل آورد که
نتیجه این پیگیری در قالب گزارش زیر برای اطلاع مخاطب محترم منتشر می
گردد.طرح مشکل:شرکت گاز سال را به بخش ماههای گرم و ماههای سرد تقسیم کرده است، به نحوی که هزینه مصرف مشابه گاز در ماههای گرم، چند برابر ماههای سرد محاسبه می گردد که طبیعی است. مثلاً به ازای 250 مترمکعب برای ماههای سرد، هر مترمکعب 300 ریال و در ماههای گرم بیشتر از 2000 ریال محاسبه می شود. (یعنی بیش از 6 برابر)این فرمول زمانی منصفانه است که در زمان تغییر تعرفه (یعنی اول اردیبهشت هر سال)، قرائت کنتور انجام شود، والا با میانگین گیری مصرف بین ماههای سرد و گرم، مصرف ماه گرم به طور غیر واقعی افزایش نشان داده و متناسب  با آن، هزینه زیاد خواهد شد.به عنوان مثال برای مجتمع ما که شامل 12 واحد است، در سال 92 یک بار قرائت در 27 فروردین و بار دیگر در 24 اردیبهشت انجام شده و با مصرف 6630 مترمکعب (هر واحد 550 مترمکعب) برای دو قبض، جمعاً حدود 250 هزار تومان پرداخته ایم. (ماهانه هر واحد 8600 تومان)، اما در سال 93 برای تقریباً همان بازه زمانی، فقط یک بار قرائت کنتور انجام شده و با مصرف 7241 مترمکعب، صورتحسابی برابر 820 هزار تومان صادر شده است (ماهانه هر واحد 25500 تومان یا 3 برابر).با مراجعه به منطقه مربوطه، دریافتیم که عدم قرائت دو بار فقط مختص ما نبوده و به گفته مسئول مربوطه، شامل تعداد زیادی از افراد شده است. اگر دو بار قرائت به دلیل قصور شرکت انجام نشده است، روا نیست که هزینه گزاف آن به مشترک تحمیل شود و شرکت می تواند با مبنا قراردادن سال گذشته، نسبت به تصحیح قبوض اقدام نماید.اما اگر خدای ناکرده این کار عمدی انجام شده باشد تا مشترکین را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و به ناحق بر درآمد شرکت بیفزایند، که نیازمند رسیدگی جدی از طرف مسئولین بالاتر و احقاق حقوق مشترکین است.پاسخ:سلام علیکماحتراما عطف به نامه شماره 1306/ت مورخ93/04/02 ودر ارتباط با نحوه محاسبه گاز بهاءدر فصول گرم وسردبدینوسیله مطالب ذیل عنوان میگردد.خواهشمند است دستور فرماییدنسبت به درج مطلب مذکور درآن رسانه وزین جهت اطلاع مشترکین محترم گاز طبیعی اقدام گردد.1-تعرفه گازبهاء درسال 93نسبت به سال 92براساس بخشنامه های ابلاغی از سوی دولت افزایش داشته است.2-گازمصرفی مشترک مورد نظر در بازه زمانی92/12/15 لغایت93/03/03 به مقدار7241مترمکعب بوده که در مقایسه با همان دوره زمانی درسال قبل از افزایش چشمگیری برخوردار است(6630مترمکعب)3-تعرفه فصول گرم سال 93براساس دستورالعمل های ابلاغی از تاریخ93/02/01 محاسبه گردیده در حالیکه در سال 92از تاریخ92/03/01محاسبه می گردیده است.4-همواره گاز مصرفی مشترکین دریک دوره زمانی براساس تعداد روزهای همان دوره تقسیم ومحاسبه می گردد.5-ضمنا قابل ذکر است به علت کثرت وتعدادمشترکین گاز طبیعی دراستان تهران،امکان قرائت تمامی مشترکین در یک نوبت زمانی خاص مقدور نیست.ومن ا…التوفیقمجیدبوجارزادهرئیس روابط عمومی