خرید مانتو زنانه ایرانی ها خوشرو ترین مردم این سیاره

“گراهام هیوز” در صفحه مربوط به تجربیاتش در دویست و یک کشوری که سفر کرده است؛ در مورد ایران خاطره هایی را نقل میکند که یک مورد آن اینست:گراهام به تازگی نیز مصابحه ای با شبکه “Esquire Network” انجام داده و در جواب به سوال «چه درسی از سفرهایت گرفتی؟» میگوید:«درس اصلی که گرفتم این بود که هیچگاه ملتی را بخاطر دولتش قضاوت نکنم. دوستانه ترین کشوری که دیدم ایران بود. اصلا انتظارش را نداشتم. سوار در یک اتوبوس بین شهری بودم و پیر زنی کوچک جثه در مقابلم نشسته بود و با موبایلش صحبت میکرد. ناگهان رو به من کرد و با ایما و اشاره گوشیش را به من داد. من که نمیدانستم چه می خواهد، گوشی را گرفتم و گفتم “Hello”! صدای مردی جوان را شنیدم که خیلی روان انگلیسی صحبت می کرد. وی گفت که مادربزرگش نگران من است که نکند جایی را نداشته باشم که چیزی بخورم. او میخواست تا مرا به خانه اش ببرد تا برایم صبحانه درست کند. این بود که دوباره به انسانیت ایمان آوردم و دانستم که مردم چه خوبند. روحیه بزرگمنشی همه جا هست و شاید هم من خوش شانس ترین آدم زمینم!»var s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’555′,’400′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/4/14/393957_888.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’555′);s1.addVariable(‘height’,’400′);s1.write(‘player1404546244917’);دانلود