دانلود رمان سرنوشت یک مرد pdf از سامان با لینک مستقیم

دانلود رمان سرنوشت یک مرد pdf از سامان با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سرنوشت یک مرد pdf از سامان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سامان مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/جنایی

خلاصه رمان سرنوشت یک مرد

تمام آدم ها برای هدفی به دنیا پا مـیزارند

سرنوشت هریک از ما تا حدودی هم از پیش تعیین شـده است ، هم در اختیار خـود

خداوند برای تک تک انسان ها راه هایی برای رستگـاری پیش پایش گذاشتـه است

اما گـاه حوادثی به وجود مـی آیند که مسیر انسان را از راه رستگـاری به

فرو رفتن داخل مرداب گناه تغییر مـی دهند ‎

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شـهره شـهر سامان

قسمت اول رمان سرنوشت یک مرد

چشمه یایر را دوهتـه بود به چشممانهی دریات التماس و ترس در چشممانر

موج مـی زد

اسلحه را در دست محکه کردم

نفس عمـیقـی کشمـیـدم ب بی تـو ه به بوت آزار دینده نه اتاق نگـایه را در نگـایر

انداهتـه

صدات هفه اش از پشت چسب بیشتر از یر وقتی م*س*تاصل تر بود

مـی تـوانستـه حدس بزنه برات چه تالش مـی کند ی تالش برات زندگی بیشتری

نگـاه سردت بهر انداهتـه که فهمـیـد التماس یایر روت من اثرت ندارد

اما بر روت ظایرم اثرت نداشممت ی درونه به وش و هروش افتاده بود ی من

نمـی هواستـه زندگی را از او سلب کنه

اسلحه را روت پیشانی اش گذاشتـه

در فضات تاریک اتاق چشمان اشکبارش را مـیتـوانستـه ببینه

تنها منبع نور اتاق ی نورت بود که از زیر در اینی گوشـه اتاق وارد مـی شـد

یمـین نور کـافی بود تا انعکـاس چهره ام را در چشمان هیس و سرخ اش ببینه

این چهره ت سممرد متعلب به من نبودب این کت و شمملوار سممـیاه نبایـد در تن من

باشـد

علی رغه مـیل باطنیه ی اسلحه را اماده شلیک کردم بوت نه اتاق کـالفه ام کرده بود

اسلحه در دستـه داغ شـد

من ادم اینکـار

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان