دانلود رمان آوای چشمانت pdf از کیانا بهمن زاد با لینک مستقیم

دانلود رمان آوای چشمانت pdf از کیانا بهمن زاد با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آوای چشمانت pdf از کیانا بهمن زاد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان کیانا بهمن زاد مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان آوای چشمانت

در تاری ک ی های زندگی مـیان هیاهوی خـوشی اطرافیانت

چه ساده خـود را گم مـیکنی چه ساده دل به

کسانی م ی سپار ی که یک روز در زندگی ت نقش یه

رهگذر ساده را داشتند اما اکنون در نقش سوپر

استار زندگیت آنها هستند که خـود را گم کرده اند…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پولتـو به رخم نکش کیانا بهمن زاد

قسمت اول رمان آوای چشمانت

خدایا یه صبری به من عطا کن تا دهن بعض یارو سرویس نکردم

یعنی االن منو مـیگی تـو ی حالی بودم که برم ای نو خفه کنم چون بدجور ی داره روی اعصابم درازو

نشست مـیره

تمومش مـیکنی یا نه؟

از نظر من این موضوع تموم شـدس تـو داری زیادی کشش مـیـدی

نظر تـو برای من اصال مهم نیست جناب

نظر تـوهم زیاد مهم نی ست آماده باش دارم م یام دنبالت

چشمامو با حرص روی هم بستمو ناخـونای خـوشگل کـاشت شـدمو تـو ی دستم فشار دادم

این آخرش باعث مـیشـد این خـونواده داغ دار بشن چون یا من خـودمو مـیکشم یا نقشـه قتلشو مـیریزم

لحن خـونسردش باعث مـیشـد آتیشمو ب یشتر باد بزنه به خاطرهمـین با با لحنی که سعی مـی کردم هم

کوبنده باشـه هم حرص درار گفتم:

ببین خـوش خ یال ب یا یکم به سرسبز شـدن جلوی خـونمون کمک کن تـوکه زیادی تـوی امر خی ر ی از

پسش برمـیایی

منظورمو از امر خیر گرفت چون صدای تک خنده مردونش باعث شـد بیشتر حرصم بگی ره ول ی خب

فکر کنم داشت منظورمو مـیگرفت چون تک خندش کـامال عصب ی بود

برخالف لحن عصبی و حرص درارم اون با خ یال راحت و لحن خیلی…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان