دانلود رمان حقیقت رمانتیک قتل جلد سوم (هیچکسان) pdf از sober با لینک مستقیم

دانلود رمان حقیقت رمانتیک قتل جلد سوم (هیچکسان) pdf از sober با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حقـیقت رمانتیک قتل pdf از sober با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان sober مـیباشـد

موضوع رمان :ترسناک

خلاصه رمان حقـیقت رمانتیک قتل

این رمان داستان زندگی یه پسر به اسم بهـــراد هست که بعد از مدتی متـوجه

حضور نیروهای منفی در اطرافش مـیشـه. بعد از مدتی به پیشنهاد اطرافیانش

به یه نفر که مشـهوره با جن ها در ارتباطه مراجعه مـی کنه و متـوجه مـیشـه

گروهی از جن های یهودی در صدد آسیب رسوندن به اون هستن و …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گلوله های شیطانی

قسمت اول رمان حقـیقت رمانتیک قتل

ساعت ه شت و نیم بود و من هنوز به دفتر نر سیـده بودم. شانس اوردم خیابون

ها خلوت بودن وگرنه با اون سرررعتی که من مـی رفتم احتماال ده بیسررت نفرو

کتلت مـی کردم.با سرعت پیچیـدمتـوی کوچه و جلوی دفتر نگـه دا شتم.جلوی

در خبری از سررورن نبود.شررماره شررو گرفتم و بعد از سرره چهار تا بوق جواب

داد…

– بیا پایین من جلوی در ام.

با نگرانی گفت : ببین…یه مشکلی پیش اومده.پنج دقـیقه صبر کنی مـیام.

– چه مشکلی؟مـی خـوای بیام باال؟

سورن – نه خـودم حلش مـی کنم،االن یه ذره آب بهش مـی زنم درست مـیشـه.

– به چی آب مـی زنی؟!!

سورن – به موهام.همونجا باش اومدم.

با اعصاب خردی نفس عمـیقـی کشیـدم و ماشینو خاموش کردم.فک کنم نصف

عمر من سر قر و فر سورن به باد رفت! مخصوصا با این مدل موهای جدیـدش

دیگـهکـامل آسفالتم کرده.

بوی گند ما شین هم بدتر دا شت اع صابمو به هم مـی ریخت.با اینکه بی شتراز

یه ماه بود که گرفتـه بودمش ا ما هنوز هم داخلش بوی پالسررتیک و بنزین و

خالصه بوی گند مـیـداد.هر چقدر هم درهاشو باز گذاشتم بوش نپریـد.

خـواستم از ماشین پیاده شم اما هوا خیلی سرد بود.احساس کردم تحمل بوی ماشین از

سرررما راحت تره.آسررمون هم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان