دانلود رمان خدمتکار اجباری pdf از گیسو با لینک مستقیم

دانلود رمان خدمتکار اجباری pdf از گیسو با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خدمتکـار اجباری pdf از گیسو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان گیسو مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

شب تـواتاقم پشت کـامپیوتر بودم که شیرین اومد تـو و رو تخت نشست و گفت:

– چرا شام نخـوردی؟

– مـیل نداشتم

با شک بهم نگـاهی انداخت و گفت:

– چی شـده آنا؟

– چی چی شـده؟

– چرا مثل همـیشـه نیستی؟ انگـار ناراحتی. با آرش حرفت شـده؟

با یاد اینکه از یه هفتـه هم گذشت و آرش هنوز برنگشتـه بود اخمام رفت تـو هم ولی چیزی به روم نیاوردم و گفتم:

– نه بابا. امروز مشتری تـو مغازه زیاد بود خستـه شـدم

– مثلاً من نمـیفهمم تـو از چیزی ناراحتی یا خستـه ای؟ بگوچی شـده

با کلافگی گفتم:

– ای بابا چرا یه چیزی که اصلاً وجود نداره رو انقدر پیش خـودت بزرگ مـیکنی؟

– یعنی مطمئن باشم چیزی نیست؟

– آره عزیزم مطمئن باش. چیزی نیست

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان