دانلود رمان خواب و بیدار pdf از مهناز صیدی با لینک مستقیم

دانلود رمان خواب و بیدار pdf از مهناز صیدی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خـواب و بیـدار pdf از مهناز صیـدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهناز صیـدی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/کلکلی/معمایی

خلاصه رمان خـواب و بیـدار

همه چیز زندگی خـوب و قشنگ سمن در ۱۸ سالگی به هم خـورد وقتی فهمـیـد

که دختر واقعی پدرو مادرش نیست و مادر اصلیش مهدیس بعد از ۱۸ سال یادش آمده که

به دنبال دختری که در بیمارستان رها کرده برگردد آن هم برای اینکه ارثیه

پدریش را از عموی در حال مرگش تحویل بگیرد! وحالا سمن بود و احسان پسرعموی

واقعیش وشریک شرکتی که ارث پدرش بود وسفارشی که

عمو رسول قبل از مرگ به او کرده بود:احسان نبایـد تنها باشـد!

ولی احسان احتیاجی به او نداشت خـودش از پس همه کـارها بر مـی آمد و

نیازی به یک شریک کم سن وسال و فضول که مـیخـواست امپراطوری محبوبش در شرکت را با او سهیم شود نداشت.

رمان پیشنهادی:دانلود رمان اربابی در ایران قدیم مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان خـواب و بیـدار

بی جواب دستی در هوا تکـان داد و با اعصابی که سعی

درتسلطش داشت در را محکم بست. غرولندهای مادر از

پشت در بستـه هنوز به گوش مـی رسیـد:هاجر…

باتـوام دختره خیره سر!خدا منو مرگ بده از دست کـارای تـوبچه

بند کتانی را دور مچ پایش محکم گره داد و با حرص غر زد: باز اسم ننه شو آورد واسه من!

هنوز از خانه خارج نشـده بود که صدای زنگ گوشی اش بلند شـد:

در حالی که به قدمهایش سرعت مـی بخشیـد جواب داد: دارم مـیام مژده جون تـوراهمکجایی شیـده؟

-بدو دختر مشتری هات خیلی وقتـه رسیـدن.من که وظیفه ای ندارم هربار بهت زنگ بزنم تایم کـاری تـو رو یاداوری
کنم!
نفس کـالفه اش را پوف مانند درهوا فوت کرد:اوکی تا نیم ساعت دیگـه اونجا

 

 

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان