دانلود رمان قرار ما عشق نبود pdf از apple12 با لینک مستقیم

دانلود رمان قرار ما عشق نبود pdf از apple12 با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قرار ما عشق نبود pdf از apple12 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان apple12 مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

به تندي پله هاي دانشکده رو بالا مي رفتم تازود تربه کلاسم برسم که حالا خيلي ديرشـده بود فکرکنم ۳۰ دقيقه اي از غيبتم مي گذشت فقط خداخدا ميکردم استادم ازاين ديوونه ها باشـه تا گيرمير زياد نده اوف وللش يه دروغي حالا واسش سرهم ميکنيم ديــگـه حــالا خدايش باباي منم وقت گيرآورده بودها … خب پدرمن اين ۵ ماه روهم اونجا بوديم تادانشگـاه کوفتي منم تموم ميشـد ديگـه!!!! ايــــــــــــششششششششش!!!!
کـاملا روبه روي در کلاس بودم خب سيمين از هيچي نترس ،ترس؟! ترس واسه چي ؟! يک نفس عميق…يکي ديگـه ..خب…
تقه اي به درميزنم وکمي منتظر ميشم تابگن بفرماييد…اما انگـارنه انگـار فکرکنم کرتشريــف دارند…!!! يه تقه ي ديگـه به در ميزنم که خدارو صدهزار مرتبه شکر جواب ميدن.
ــ بفرماييد
نمي گفتيد هم اينبار باکله مي اومدم تـو!! قيافه ام رو کمي موش مرده ميکنم وبا کله وارد کلاس ميشم…
ــ اجازه هست
استاد ــ شما؟!!!
نماينده ي پاک شوما.
ــ من دانشـــــــــجو هستـم
استاد ــ منظورم اسمتـون!
اوا ؟؟؟!!!

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان