دانلود رمان مانند تو pdf از حدیث افشارمهر با لینک مستقیم

دانلود رمان مانند تو pdf از حدیث افشارمهر با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مانند تـو pdf از حدیث افشارمهر با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان حدیث افشارمهر مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان مانند تـو

چنان دلبستـه ام کردی

که با چشم خـودم دیـدم

خـودم مـی رفتم اما

سایه ام با من نمـی امد

زندگی ساده و یکنواخت صحرا با ورود مردی به نام طوفان به یک باره دگرگون مـی شود و

تمام عقایـد و تفکر های صحرا دچار تغییر و تحول مـی گردد.

طوفان در ظاهر مردی خـوش قلب و خـوب است اما راز هایی در پس پرده وجود دارد

که وجود طوفان را عوض مـیکند، انتقامـی که چندین ساله در دل طوفان است آیا با عشق آتشین صحرا خاموش مـی شود؟

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آقا و خانم صوفی حدیث افشارمهر

قسمت اول رمان مانند تـو

به نام خدا

با حرص موهای بِلوندم زدم پشت گوشم و همونطور که خـودم

به سمت جلو مـی کشیـدم گفتم:ولی بابا این حق من که…

پریـد وسط حرفم و با صدای نیمه بلندی گفت:همـینکه گفتم!

با حرص ناخـونام تـوی مبل فرو کردم و لبم گزیـدم.

یکی نیست بگـه صحرا هم آدمه حق زندگی و تفریح داره نمـیشـه

که بخاطر یه خطر احتمالی از خـوشگذرونی هاش بگذره.

هوفی کشیـدم و یه نگـاه به بابا کردم، با کت و شلوار خاکستری رنگی که به تن داشت

روی مبل سلطنتی نشستـه بود و در حالی که یک پا روی اون یکی پا انداختـه بود، پیپ مـی کشیـد و روزنامه مـی خـوند.

از روی مبل بلند شـدم، روزنامه از جلوی صورتش کنار زد و با صدای رسایی گفت:

کجا؟

با کلافگی گفتم:اوف بابا اوف، مـی خـوام برم تـوی اتاق…

نکنه اونجا هم مورد تـهاجم دشمن قرار مـی گیره؟

سرش به نشونه ی افسوس تکون داد و مشغول روزنامه خـوندن شـد.

با اون کفشای پاشنه بلند صورتی تند تند از پله ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان